For details email to Prof. V. Milutinovic at vm@etf.bg.ac.yu